Xóa ngày tháng trong bài viết ở WordPress

0 6

postmetaexample

Thực tình thì chức năng hiển thị ngày tháng trong WordPress có hữu dụng. Tuy nhiên chức năng này cũng ảnh hướng phần nào đến đến SEO. Ảnh hưởng như thế nào thì sẽ giải thích sau hen!

Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn xóa mục ngày tháng trong bài viết ở theme Genesis.
Bạn dán đoạn mã sau trong functions.php thế là xong.

add_filter( 'genesis_post_info', 'post_info_filter' );
function post_info_filter($post_info) {
$post_info = '[post_author_posts_link] [post_comments] [post_edit]';
return $post_info;
}

Leave A Reply

Your email address will not be published.